Exam. Name Academic Year Class Start First Mid Term/Incourse Second Mid Term/Incourse Class Completion Field Work / Thesis Final Exam Start Final Exam End(Appox.)
MFA 2nd Part Final 2023 2017-18 September 11, 2023 April 4, 2024 May 7, 2024 May 28, 2024
MFA 1st Part Final 2023 2016-17 September 11, 2023 April 4, 2024 May 23, 2024 June 11, 2024
Bfa